0
Ang sabi ng Bibliya sa Unang Korinto kabanatang tatlo at ang talata ay labing anim, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng Kanyang templo, at ang templong tinutukoy ay ikaw at ako, ang ating katawan, kung pinapasukan natin ang katawang ito ng mga makasasama sa ating kalusugan tulad ng sigarilyo, alak, droga at iba pa, ay galit ang Diyos sa mga gumagawa 'non. 

Post a Comment

 
Top